Bērni, jaunieši un kontaktlēcas.

kontaktlēcasValērija Novikova, jūlijs 1, 2013 08:16 | 1,895 skatījumi | Drukāt rakstu

Svarīgākie faktori veiksmīgai KL piemeklēšanai un lietošanai.

Mūsdienās bērnu un jauniešu vidū pakāpeniski pieaug interese par kontaktlēcām (turpmāk tekstā KL). Aktuāls kļūst jautājums, kādā vecumā var sākt lietot KL un kad šim piedāvājumam ir jānāk no redzes speciālista puses.

Laika gaitā ir mainījusies redzes speciālistu attieksme pret KL lietošanu bērnu un jauniešu vidū. Vēl pirms 10-15 gadiem uzsvēra to, ka KL nav vēlams likt jauniešiem, kuri nav sasnieguši 15-16 gadu vecumu. Mūsdienās vairs nav tik strikta vecuma ierobežojuma.

2007. gada veiktajā pētījumā atklāja, ka no 1 376 redzes speciālistiem (UK) apmērām 1/5 ir ar mieru piemeklēt KL pacientiem, kuri ir jaunāki par 11 gadiem, 3/4 piedāvā KL sākot ar 11-16 gadu vecumu[1]. Līdzīgā pētījumā (2008.g. N=60) tika konstatēts, ka 13 gadi ir tas vecums, kad redzes speciālisti jūtas droši piedāvāt KL saviem jaunākajiem pacientiem.

Kontrastā redzes speciālistu pieņēmumiem, KL jomas pētnieki piedāvā piemeklēt KL bērniem sākot no 8 gadu vecuma un praktizēt to pēc iespējas biežāk.

Walline J. et. al. savā pētījumā „The Contact Lens in Pediatrics (CLIP)” pārbaudīja, kādas atškīrības rodas KL piemeklēšanā starp divām vecuma grupām: bērniem 8-12 gadu vecumā un jauniešiem 13-17 gadu vecumā[2]. Vienīgā atšķirība parādījās KL ielikšanas/izņemšanas mācīšanās laikā, t.i. jaunāko pacientu grupai bija nepieciešams par 15 minūtēm ilgāks laiks, lai tiktu galā ar šiem uzdevumiem.

Būtisks ir arī acu veselības jautājums. Agrāk uzskatīja, ka, jo agrāk tiek uzsākta KL lietošana, jo vairāk tiek ietekmēta acs struktūru veselība. Jaunākie pētījumi parāda, ka ilgtermiņa acs struktūru izmaiņas nav atkarīgas no vecuma, kad tika pirmo reizi piemeklētas KL[3]. Pētījumā salīdzināja acu veselības stāvokli pēc 10 gadu ilgas mīksto KL lietošanas tiem, kuri sāka lietot KL bērnu vecumā (≤12 gadi, I grupa) un būdami pusaudži (≥13 gadi, II grupa). Pētījuma rezultāti parāda, ka pirmās grupas pacientiem KL lietošana neietekmēja redzes asumu, neizraisīja radzenes liekuma palielināšanos vai endotēlija izmaiņas.

Pēdējais liela mēroga pētījums, kurš tika veikts laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam atbalsta domu par to, ka KL lietošana bērnu vecumā ir droša[4]. Klīnisko gadījumu pārskatā par 3 549 mīksto kontaktlēcu lietotājiem vecumā no 8 līdz 33 gadiem tika atrastas 426 atsauces par KL lietošanas pārtraukumu. KL lietošanas pārtraukšanas īpatsvars sadalījuma galaposmos (8-13 gadus veci bērni un 30-33 gadus veci pieaugušie) bija mazāks par 3%. Vecuma grupā no 14 līdz 25 gadiem KL lietošanas pārtraukšanas īpatsvars ir tikai 5%, kur maksimālā riska grupā ir 20-22 gadus veci jaunieši. Līdz ar to var secināt, ka lielākais KL lietošanas risks parādās agrīnā brieduma gados. Samazinātu KL lietošanas risku bērnu vidū var izskaidrot ar to, ka bērni pārsvarā lieto vienas dienas KL.

2011. gadā tika veikta aptauja, ar nolūku noteikt komforta līmeni pacientiem, kuri lietoja KL pēdējo 10 gadu laikā[5]. Aptaujā piedalījās 175 mīksto KL lietotāji vecumā no 17 līdz 30 gadiem, no kuriem 49% sāka lietot KL bērnu vecumā (≤12 gadi) un 51% -- 13-19 gadu vecumā. Pacienti subjektīvi novērtēja KL lietošanas komfortu, kā arī atzīmēja, vai ir bijušas kādas KL lietošanas izraisītās blakusparādības. Ap 25% katras grupas pacientu atzīmē, ka viņi var lietot KL tik daudz stundas, cik tas ir nepieciešams, atzīstot, ka KL ikdienā atrodas acīs vairāk par 14 stundām (14,8 un 14,7 stundas attiecīgi), no kurām 13 stundu garumā sūdzības par diskomfortu nemaz neparādās. Līdz ar to var secināt, ko komforta līmenis KL lietošanas laikā nav atkarīgs no brīža, kad tika pirmo reizi piemeklētas KL.

Piedāvājot KL bērniem un jauniešiem, redzes speciālistam jābūt drošam un pārliecinātam par savu rīcību.

Kādu labumu KL lietošana sniedz bērnam?

Optiskās KL priekšrocības salīdzinājumā ar brillēm ir pašsaprotamas. Taču redzes speciālistiem jāapsver arī KL lietošanas sociālās priekšrocības.

Bērni un jaunieši ir sabiedrības sastāvdaļa. Katrs no viņiem ir Personība. Personības apzinības attīstības procesā ir liela nozīme bērna pašvērtējumam. Gadījumā, kad bērns atsakās pieņemt savu ķermeni (šeit ir domāts ārējais izskats), viņš neatzīst sevi – rodas krīze savas identitātes apziņā. Bērni cenšas kļūt par kādas konkrētas grupas sastāvdaļu. Bieži vien ārēji atškirīgi, savādāki mazi cilvēki tiek noraidīti un nepieņemti kompānijās. Ļoti bieži bērni atsakās lietot brilles, jo viņi nepatīk sev paši brillēs, nejūtas ērti un droši „nebriļļainu” vienaudžu vidū. To nedrīkst pieļaut. Un ja problēma ir tikai brillēs – kāpēc tad neaizvietot tās ar KL?!

Jaunāko pētījumu uzmanības logā ir neoptiskās, netaustāmās KL lietošanas priekšrocības. Fiziskais izskats, sasniegumi sporta disciplīnās, sociālā pašapliecināšanās, dzīves kvalitāte un pilnība tiek augstāk novērtēta tiem 8 līdz 11 gadus veciem bērniem, kuri lieto KL[6].

Vai bērni ir spējīgi paši rūpēties par KL?

Gan vecāki, gan redzes speciālisti ustraucas, vai bērns spēs pats rūpēties par KL. Nespēja sekot KL lietošanas un kopšanas instrukcijām var kļūt par objektīvu iemeslu atteikties no KL kā no iespējamā redzes korekcijas līdzekļa bērnu vecumā.

11-13 gadus veci bērni, kuri lietoja mīkstās KL vairāk par sešiem mēnešiem piedalījās aptaujā par KL kopšanas pamatprincipiem[7]. Bērni parādīja labas zināšanas par KL kopšanu un spējas sekot instrukcijām: 85% respondentu saprot KL kopšanas šķidrumu lomu, 90% apzinās nepieciešamību pēc ikdienas mehāniskās KL tīrīšanas, 96% saprot KL dezinfekcijas būtību un 99% izstaro pārliecību, ka var paši rūpēties par KL.

„With great power comes great responsibility.” (Stan Lee)

KL: redzes speciālists – bērns – vecāki.

KL piemeklēšanas laikā redzes speciālistam ir starpnieka loma bērna un vecāku diskusijā.

Saistība ar attieksmi pret vecākus var sadalīt trijās grupās:

  1. Vecākiem ir pozitīva pieredze KL lietošanā, tāpēc viņi vēlas/viņiem nav iebildumu, lai arī bērns tās pamēģinātu;
  2. Vecākiem ir negatīva pieredze KL lietošanā, tāpēc viņi neatbalsta bērna vēlēšanos lietot KL;
  3. Vecākiem nav pieredzes KL lietošanā, līdz ar to viņu pozīcija šajā jautājumā nav viennozīmīga.

Neatkarībā no tā, kāda ir vecāku pieredze ar KL, viņiem ir jāsniedz pēc iespējās plašāka un dziļāka informācija par KL: jārūpējas, lai ieskats KL pasaulē būtu noderīgas informācijas pilns. Pēc iespējas ir jāsniedz atbildes uz visiem jautājumiem.

Konsultācijas laikā ir jāatrod vidusceļš, kompromiss, kas apmierinātu abas ieinteresētās puses. Jāatceras, ka bērnam pašam ir jāpieņem lēmums par KL lietošanas sākšanu un pašam ir jāuzņemas atbildība par lēmuma pieņemšanas sekām. Taču pašā diskusijā ir jāiesaista arī vecāki, jādod viņiem iespēja izteikt savu viedokli.

Pirms ķerties klāt KL piemeklēšanai, ir jāpārliecinās, ka gan bērns, gan viņa vecāki ir ar mieru pamēģināt lietot lēcas.

Gadījumā, ja bērns atsakās no KL lietošanas iespējas, nav jāmēģina viņu pierunāt. Taču redzes speciālistam jāpārliecinās, ka bērns tiešām izprot lietas būtību un prot argumentēt savu noraidījumu (saprot, no kā viņš atsakās). Ir lietderīgi, lai pa rokai būtu arī kādas testa lēcas, lai dotu iespēju gan bērnam, gan viņa vecākiem „iepazīties” ar KL, pataustīt tās.

Sarunā ar bērnu ir jāizvēlas viņam saprotamā valoda: informācija ir jāsniedz vienkāršiem vārdiem, neapgrūtinot viņu (un vecākus) ar smalku zinātnisku terminoloģiju. Kā pašizglītošanās informācijas avotu var ieteikt internetu, kur bērns var atrast visu nepieciešamo informāciju neskaidrību gadījumā.

Ar bērnu un viņa vecākiem ir jāizrunā visas redzes kontaktkorekcijas iespējas: sākot ar lēcu materiālu atšķirībām, dažāda dizaina lēcu īpatnībām un nomaiņas jeb lietošanas režīma grafikiem. Šeit ir svarīgi izstrādāt individuālu KL lietošanas nomaiņas grafiku, balstoties uz bērna dzīvesveidu, ikdienas aktivitātēm, redzes slodzi un prasībām.

Koriģējot bērnu ar KL, primārā izvēle ir vienas dienas KL. Pirmkārt, lietojamās KL vienmēr būs jaunas un tīras. Otrkārt, vienreizējo KL lietošana netiek apgrūtināta ar kopšanas instrukcijām. Treškārt, lietošanas grafiks ir brīvs – tās var lietot pēc nepieciešamības. Ja vienas dienas KL piedāvājums tiek noraidīts, tad ir jāizvēlas divu nedēļu/mēneša SiHy KL. SiHy materiāls samazina hipoksijas risku. Šeit jāuzsver, ka KL jālieto dienas režīmā (gulēšana KL 5x palielina mikrobiāla keratīta saslimšanas risku).

Pirmajā kontakta reizē ar KL ir svarīgi, lai bērns pamēģinātu pats ielikt/izņemt lēcas. Tas prasa ilgāku laiku, bet bērnam uzreiz parādīsies priekšstats par to, vai viņš spēs tikt galā ar doto uzdevumu. Ja motivācija ir liela, pacietības un apņēmības pietiks.

KL kopšanas jautājumi ir jāizrunā ar pašu bērnu vecāku klātbūtnē. Jāpastāsta gan par multifunkcionālajiem KL kopšanas šķidrumiem, gan par peroksīdsistēmu, jāpaskaidro atšķirības un jāatzīmē katras kopšanas sistēmas priekšrocības. Tiešās instrukcijas ir jādod bērnam, lai viņš saprot, ka pats kļūst atbildīgs par KL kopšanu. Vecāki šajā gadījumā būs uzraugu lomā. Augstāk minētās testa KL var izmantot arī mehāniskās tīrīšanas procesa demonstrēšanai.

Palaižot bērnu ar KL uz mājām redzes speciālistam jābūt drošam, ka bērns un viņa vecāki ir saņēmuši visu nepieciešamo informāciju par izvēlētām KL, ir izpratuši visas kopšanas instrukcijas un lietošanas režīma īpatnības. Noteikti ir jānozīmē atkārtotās vizītes datums: tas var būt pēc 1-2 nedēļām.

Atkārtotās vizītes laikā uz jautājumiem par KL kopšanu un lietošanu ir jāatbild pacientam: redzes speciālistam jāpārbauda, vai visas instrukcijas tika izpildītas. Pārbaudi var veikt testa jautājumu veidā (šādu testu var atkārtot katras jaunas vizītes laikā – „atkārtošana ir zināšanu māte”). Kā arī jāpalūdz bērnam parādīt, kā viņs prot ielikt/izņemt KL, kā notiek KL kopšanas pasākumi. Nepareizi atbildētie jautājumi jāizrunā vēlreiz.

Bērnus var audzināt par atbildīgiem un kārtīgiem KL lietotājiem.

Kādu labumu iegūst redzes speciālists no bērnu redzes kontakkorekcijas?

Pirmkārt, ir patīkami redzēt, kā iemirdzas bērna acis, kad nomainot briļļu korekciju uz KL, palielinās viņa uzticība sev un uzlabojas pašapziņa. Līdz ar to redzes speciālists kļūst par bērna patiesā potenciāla atvēršanas atslēgu.

Otrkārt, apziņa, ka Tu esi tas, kas var labvēlīgi ietekmēt un izmainīt bērna dzīvi, dod lielisku profesionālā gandarījuma sajūtu.

Treškārt, KL piemeklēšana bērniem ir profesionālās izaugsmes lauks, jaunas pieredzes un praktisko iemaņu iegūšanas iespēja.

Mums jāpapildina savas profesionālās ikdienas uzdevumu klāsts ar piedāvājumu piemeklēt KL bērniem un jauniešiem!


[1] Jonathon Bench „Positive benefits of fitting children with contact lenses”.

[2] Walline J. et al. „Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) study: chair time and ocular health.” Anotācija ir pieiejama http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17873776 [tiešsaite 20.05.2013]

[3] „Kids and Contact Lenses” p.Nr 3 in magazine „Women in Optometry (WO)”, June 2011. Pieejams: http://www.revoptom.com/cmsdocuments/2011/6/0611_womeninoptometry.pdf [tiešsaite 29.05.2013]

[4] Wagner H, Chalmer RL, Mitchell GL et al. Age and events that interrupt contact lens wear in’ youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010; 51: E-Abstact 1510. 

[5] Walline J. et al. „Comparison of Success in Contact Lens Wearers Fitted as Children vs Teenagers”, Invest Ophthalmol Vis Sci, 2011 ARVO E-abstract 6499

[6] Walline J. et al. „Randomized trial of the effect of contact lens wear on self perception in children.” Optom Vis Sci 2009;237:192 26-32.

[7]Soni PS, Horner DG, Jimenez L, Ross J, Rounds J. “Will young children comply and follow instructions to successfully wear soft contact lenses?”

Anotācija ir pieejama http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7796526 [tiešsaite 04.06.2013]

Birkas: ,

  • Dalies Facebook

Nav komentāru

Tavs komentārs par rakstu