Noteikumi

Autortiesības

Acīm.lv portāla lietotāju tiesības un pienākumi:
  1. Acīm.lv portāla lietotājs, bez rakstiskas atļaujas, nedrīkst pārveidot, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, pārsūtīt, izplatīt jebkāda veida informāciju, kas attiecas uz Acīm.lv saturu.
  2. Acīm.lv portāla lietotājs drīkst izmantot informāciju, bez atļaujas, nekomerciāliem nolūkiem, saskaņā ar LR likumu par autortiesībām, norādot attiecīgās atsauces un ievietojot Acīm.lv logo.

Komentāri

Šīs portāls ietver komentārus, kas atļauj reālajā laikā mijiedarboties lietotājiem. Acīm.lv nekontrolē ziņojumus, informāciju un failus, kas tiek piegādāti. Lietojot šo portālu Jūs piekrītiet sekojošiem noteikumiem:
  1. Jūs nedrīkstat traucēt citus lietotājus, saskaņā ar LR civillikumu.
  2. Aizliegts nosūtīt, publicēt jebkāda veida nelikumīgu, draudošu, aizskarošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, neķītru, vulgāru, pornogrāfisku, zaimojošu un piedauzīga rakstura informāciju t.s. bildes.
  3. Jūs nedrīkstiet nosūtīt, publicēt informāciju, programmas vai jebkāda veida materiālus, kas aizsargāti ar LR likumu par autortiesībām.
  4. Aizliegts nosūtīt, publicēt datus, kas var saturēt datorvīrusus vai arī datus, kas var saturēt kaitīgas komponentes.

Acīm.lv neatbild par rakstu komentāru saturu un aicina lasītājus būt tolerantiem, iztikt bez rupjībām un saglabāt elementāras pieklājības normas.